Regulamin promocji „Kup Lerosa – HandyKit otrzymasz gratis”

________________________________________

 

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kup Lerosa – HandyKit otrzymasz gratis”.
 2. Organizatorem Promocji jest dystrybutor Mirka w Polsce: BP Techem SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwinowskiej 17, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050522, NIP: 951 172 83 68, kapitał zakładowy 16,61 mln PLN.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 04.02.2020 r. i trwa do 21.02.2020 r.
 4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 5. Promocja polega na bezpłatnym przekazaniu Klientowi zestawu HandyKit.
 6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie szlifierki Leros u dowolnego dystrybutora marki Mirka potwierdzonego dowodem transakcji z datą 04-21.02.2020 r.
 7. W celu poprawnego skorzystania z promocji należy wypełnić formularz na stronie niesprzatamporemoncie.pl/promo oraz za jego pośrednictwem przesłać dowód zakupu w postaci faktury.
 8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 9. Zestawu HandyKit nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11.Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail mirka@techem.com.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 3. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 4. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 5. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.