Regulamin promocji Regulamin konkursu na hasło reklamowe dla szlifierki MIRKA® LEROS

________________________________________________________________________________________

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem
konkursu jest BP Techem SA z siedzibą w Warszawie (02 – 856), przy ul. Ludwinowskiej 17, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000050522, z kapitałem zakładowym w kwocie 16,61 mln zł, NIP: 951-17-28-368, REGON: 012742471, zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs realizowany będzie w okresie od 13.11.2020 r. do 27.11.2020 r.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

1.4  Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie.

1.5 Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie umieszczając hasło reklamowe dla szlifierki LEROS poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 13.11.2020 r. na portalu Facebook na fanpage’u niesprzatamporemoncie.pl (link).

2.4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.8. W Konkursie wyłonionych zostanie 1 zwycięzca.

2.9. Nagrodami w Konkursie dla zwycięzcy jest zestaw gadżetów reklamowych Mirka w którego skład wchodzą: torba, torba na zakupy, termos, pasek, smycz, notatnik oraz stopery. Wartość nagrody, o której mowa powyżej nie przekracza 150 zł.

§ 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika jest umieszczenie komentarza wraz z hasłem reklamowym dla szlifierki LEROS pod postem konkursowym na portalu Facebook na fanpage’u niesprztamporemoncie.pl.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Profilu i nie uwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

• są obraźliwe;

• nawołują do agresji;

• obrażają osoby trzecie;

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;

• przyczyniają się do łamania praw autorskich;

• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;

• propagują nadmierne spożywanie alkoholu;

• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) naruszają regulaminy serwisów społecznościowych Instagram i Facebook.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony
protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.6. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do 5 dni od zakończenia konkursu. W Konkursie nagrodzony zostanie 1 Uczestnik.

3.7. Nagroda w Konkursie określona w § 2 pkt 9 nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w formie komentarzy pod postem konkursowym najpóźniej po upływie dwóch dni od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Facebook na profilu niesprzatamporemoncie.pl, a następnie w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe na adres: kontakt@niesprzatamporemoncie.pl

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania
Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.5. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobom, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: kontakt@niesprzatamporemoncie.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs – hasło reklamowe LEROS”.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w poście konkursowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.5. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

6.4. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do udziału w Konkursie, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności – https://niesprzatamporemoncie.pl/polityka-prywatnosci/ (link).

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach określonych w § 2 pkt 3 i w siedzibie Organizatora.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 

DYSTRYBUTOR MIRKA Ltd: BP TECHEM Sp. z o.o.
02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 17
tel. (22) 48 96 500
e-mail: scierne@techem.com.pl

Polityka prywatności

Polityka cookies

Copyright (C) 2018 Mirka Ltd. All rights reserved